Воскресенье, 03.12.2023, 06:54
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Армения и Арцах Регистрация Вход
ПОМОГИТЕ!


Меню сайта

Категории раздела
Самоучители [10]
Разговорники [0]
Словари [1]

Наши баннеры


Коды баннеров

Друзья сайта
Армянский музыкальный порталВидео трансляции
СПОРТ
СПОРТ

TV ONLINE
TV ARM ru (смотреть здесь)
TV ARM ru (перейти на сайт)
Yerkir Media
Voice of America: Armenian
Armenian-Russian Network

Радио-онлай
Онлайн радио Радио Ван


Armenia


Армянское радио Stver


Hairenik Radio

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Законы РА

Постановления НС


Ссылки
Официальный сайт Президента Армении

Правительство Республики Армения

Официальный сайт Национального Собрания РА

Официальный сайт Президента НКР

Правительство Нагорно-Карабахской Республики

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Главная » Статьи » Армянский язык » Самоучители

Самоучитель армянского языка.Автор: Л. Максудян, М.Киракосян ч.3
УРОК 5
Чередование гласного ե /է/, двузвучий ույ, յա 
Оглушение звонких согласных բ, գ 
Именительный падеж. 
Функции именительного падежа. 
Указательные местоимения

________________________________________
Чередование 
Հնչյունափոխություն
Гласный ե /է/ подвергается чередованию в некоторых словах, в которых ե восходит к древнеармянскому է.
Ե в закрытом слоге переходит в ի. Это чередование обычно происходит при словообразовании:
վեճ (спор) վիճել (спорить)
վեպ (роман) վիպակ (повесть)
կես (половина) կիսատ (незаконченный)
տեր (хозяин) տիրել (владеть)
սեր (любовь) սիրելի (любимый)
հանդես (торжество) հանդիսավոր (торжественный)
հավետ (вечно) հավիտյան (навеки, вечно)
մեջ (внутри, в) միջակ (посредственный)
В словах սեր, տեր, մեջ указанное чередование происходит также при склонении:
սեր և սիրո (любви) տեր և տիրոջ (хозяина) մեջ և միջից (изнутри)
Двузвучие ույ в закрытом слоге переходит в ու (обычно при словообразовании):
գույն (цвет), գունավոր (цветной), գունատ (бесцветный) լույս (свет), լուսամուտ (окно), լուսանալ (светать) բույս (растение), բուսական (растительный) կույր (слепой), կուրանալ (ослепнуть), կուրություն (слепота) զրույց (беседа), զրուցել (беседовать) հույս (надежда), հուսալ (надеяться), հուսահատ (безнадежно), հույն (грек), հունական (греческий), Հունաստան (Греция)
Двузвучие յա лишь в некоторых словах в закрытом слоге ходит в ե /է/. Это происходит обычно при словообразовании: մատյան (книга — в — մատենադարան (книгохранилище) древ.арм.)
վայրկյան (секунда) — վայրկենապես (моментально) ատյան (суд -в — ատենակալ (присяжный)
древ.арм.) առաքյալ (апостол) — առաքելություն (миссия).
Оглушение звонких согласных 
Ձայնեղ բաղաձայնների խլացում
Буква բ после согласного ր в следующих корнях, а также в
словах, образованных от этих корней, произносится как փ:
դարբին (кузнец) որբ (сирота)
երբ (когда) սուրբ (святой)
լիրբ (бесстыжий) սրբել (вытирать)
հարբել 
նուրբ (пьянеть)
(нежный) ուրբաթ (пятница)
Буква բ в словах իբր, իբրև (якобы, как будто), խաբել (обмануть), շաբաթ (суббота), а также в собственных именах Հակոբ, Սերոբ, Քերոբ произносится как փ после гласного.
Буквосочетание ղբ произносится խպ в следующих словах: աղբ (мусор), աղբյուր (родник, источник), եղբայր (брат), ողբ (плачь, рыдание).
Դարբին Հակոբը շաբաթ օրը չի աշխատում: Ուրբաթ օրը դարբնոցը փակ էր: Սերոբը նուրբ դիմագծեր ունի: Նա չի հարբում և երբեք չի խաբում: Ռուբենի սրբիչը մաքուր է: Բոլորիս համար հայրենիքը սուրբ է: Լեռնային աղբյուրի ջուրը համեղ է: Ամեն առավոտ եղբայրս թափում է աղբը: Ե՞րբ է արթնանում Աշոտը: Նա ե՞րբ է սովորում դասերը:
Запомните: Дни недели: երկուշաբթի (понедельник), երեք| շաբթի (вторник), չորեքշաբթի (среда), հինգշաբթի (четверг), ուրբաթ (пятница), շաբաթ (суббота), կիրակի (воскресенье).
Буква գ после согласного ր в следующих корнях, а также в словах, образованных от этих корней, произносится как ք: երգ (песня) միրգ (фрукты) կարգ (порядок, ряд) մարգարե (пророк) թարգմանել (переводить) մարգարիտ (жемчуг) պարգև (награда, премия)
Буква գ произносится как ք также в собственных именах Գևորգ, Մարգար, Սարգիս.
В некоторых корнях и словах, образованных от этих корней, буква գ после гласного произносится ք: 
ավագ (старший) հոգալ (заботиться)
զուգել (украшать) հոգնել (уставать)
էգ(самка) հոգնակի множественные
էգուց (завтра, диалектная форма) հոգի (душа)
թագավոր (царь) ձագ (детеныш)
ծագել (восходить) ձիգ (тугой)
կարագ (масло сливочное) ճիգ (усилие)
հագնել (одевать) ճրագ (лампада)
մարագ (сеновал) մուգ (темный)
նորոգ (обновленный) շոգ (жара)
շոգի (пар) տեգր (деверь)
ոգի (дух) ուրագ (тесло)
պատարագ (обедня) օգնել (помогать)
սուգ (скорбь) օգուտ (польза)
Буква գ после гласного произносится как ք также в следующие собственных именах: Գրիգոր, Օգսեն.
Прочитайте вслух.

Գրիգորը սիրում է մեր ազգային երգերը: Մարգարիտը ազնիվ հոգի ունի: Սարգիսը իմ ավագ ընկերն է: Նա թարգմանիչ է: Գևորգը միրգ շատ է սիրում: Կարգապահ աշակերտը իմ օգնականն է: Առավոտյան ծագում է արևը, և սկսվում է շոգը: Պապը այգում շատ է հոգնում: Այսօր շոգ է: Կարագը հալվել է:

СКЛОНЕНИЕ. ПАДЕЖИ ՀՈԼՈՎՈՒՄ: ՀՈԼՈՎՆԵՐ

Именительный падеж Ուղղական հոլով
Именительный падеж — это прямая начальная форма слова. Эта форма употребляется как с определенным, так и неопределенным артиклями и отвечает на вопросы: ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ /ի՞նչը/, ինչե՞ր / ինչե՞րը/.
В предложении именительный падеж выступает в роли:
а) подлежащего: 
Օդը մաքուր է: Воздух чист. 
Աչքերը կապույտ են: Глаза синие. Երեխան հիվանդ էր: Ребенок был болен.
б) именной части составного сказуемого:
Արամը բժիշկ է: Арам врач. 
Սա լավ գիրք է: Это хорошая книга. Նա բարի մարդ է: Он добрый человек.
Запомните
________________________________________
Существительное в роли составной части именного сказуемого обычно употребляется без артикля (с артиклем употребляется, когда к этому существительному примыкают некоторые определительные слова, о которых будет сказано позже).
в) определения: 
Նա քար սիրտ ունի: У него каменное сердце. 
Աննան ոսկի ձեռքեր ունի: У Анны золотые руки. 
Տղան պողպատ կամք ունի: У мальчика стальная воля.
Надо запомнить, что существительное в именительном падеже, выступая в роли определения, употребляется в неопределенном виде. В русском языке таким определениям соответствуют обычно относительные прилагательные.
г) обращения: 
Արև՛, դու կյանքի աղբյուր ես: 
Солнце, ты источник жизни. 
Երեխանե՛ր, դուք ի՞նչ եք կարդում: 
Дети, вы что читаете? 
Обращение всегда употребляется в неопределенном виде.
д) прямого дополнения, если существительное выражает значение или выступает в значении предмета и отвечает на вопрос ի՞նչ (ի՞նչը):
Սիրում եմ արևը, երկինքը, կյանքը... 
Люблю солнце, небо, жизнь... 
Գրում եմ նամակ, հոդված, պատմվածք... 
Пишу письмо, статью, рассказ...
Прямое дополнение употребляется как в определенном, так и в неопределенном виде.
Названия лиц, выступающие в значении предмета, употребляются только в неопределенном виде:
Նկարում եմ մարդ, կին, տղա, զինվոր... 
Рисую человека, женщину, мальчика, солдата... 
Прямым дополнением управляют сказуемые, выраженные переходным глаголом.
е) обстоятельства места, выражающего направленность действия.
Обычно такие обстоятельства употребляются в неопределенном
виде и отвечают на вопрос ու՞ր:
Նա գնում է այգի: Он идет в сад. Գնացքը մեկնում է Ռոստով: Поезд отправляется в Ростов. Որսորդը մտավ անտառ: Охотник вошел в лес.
Подобными обстоятельствами места управляют сказуемые, выраженные глаголами движения.
ж) обстоятельства времени. В этой функции выступают сущест
вительные со значением времени. Они употребляются как в опреде
ленном, так и в неопределенном виде, отвечают на вопросы ե՞րբ
(когда?), որքա՞ն ժամանակ (сколько времени?):
Գիշերները նա կարդում է: 
Ночами он читает. 
Ամառը նա հանգստանում է գյուղում: 
Летом он отдыхает в деревне. 
Երկու ժամ սպասում էի քեզ: 
Два часа я ждал тебя. 
Ամեն օր հիշում եմ Պետերբուրգը: 
Каждый день вспоминаю Петербург.
з) обстоятельства меры, количества. В этой функции существи
тельное отвечает на вопросы в им. падеже: որքա՞ն, ինչքա՞ն:
Մարզիկը վազեց երկու կիլոմետր: Спортсмен пробежал два километра. Մեքենան ժամում անցնում Էր հարյուր կիլոմետր: Машина за час проезжала сто километров
Именительный падеж употребляется с некоторыми предлогами и послелогами:
а) с предлогами դեպի (к), մինչև (до), выражающими направленность в пространство, с предлогом նախքան (до), выражающим временное значение, с предлогами իբրև, որպես (в качестве), выражающими пояснение, с предлогом քան (чем), выражающим сравнение.
Գնում եմ դեպի տուն: — Иду к дому. 
Ուղեկցում է մինչև տուն: — Провожает до дома. 
Նախքան պատերազմը — До войны работал в школе. 
աշխատում էր դպրոցում: 
Աշխատում է որպես — Работает в качестве учителя. 
/իբրև/ ուսուցիչ: 
Արամը խելացի է, քան Աշոտը: — Арам умнее, чем Ашот.
б) с послелогами անց (через), առաջ (назад), հետո (через), выражающими временное значение.
Երկու օր անց նա այստեղ կլինի: ֊ Через два дня он будет здесь.
Երկու օր առաջ նա այստեղ էր: — Два дня назад он был здесь.
Երկու օր հետո նա — Через два дня он был в Москве.
Մոսկվայում էր:
Текст.
Прочитайте и переведите при помощи словаря.
Այսօր մայիսի քսանութն է: Դա Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրն է: Երևանում տոն է:
Երևանցիները՝ տղամարդիկ, կանայք, երեխաները, դուրս են գափս փողոց: Հանրապետության հրապարակ են մտնում զինվորների շարասյուները: Նրանք տանում են ազգային բանակի դրոշները: Բազմաթիվ մարդիկ են հավաքվել հրապարակի շուրջը և դիտում են ռազմական շքերթը: Ամենուրեք հնչում են երգի ու երաժշտության ուրախ հնչյուններ: Բոլորն անսահման երջանիկ են:
Ահա և քաղաքի գլխավոր հրապարակը: Շքերթի մասնակիցների շարքերը մոտենում են հարթակին: Այստեղ նրանց ողջունում են Հայաստանի նախագահը, Ազգային ժողովի և կառավարության ղեկավարները: Երևանի օտարերկրացի հյուրերը գալիս են հրապարակ և դիտում տոնական շքերթը:
Գեղեցիկ է տոնական Երևանը: Երեկոյան քաղաքը զարդարում են գույնզգույն լույսերը, իսկ երգող շատրվանները գրավում են բոլոր մարդկանց ուշադրությունը:
Примечания к тексту
1. Существительные մարդիկ и կանայք определенный артикль
не принимают.
2. Դուրս են գափս — настоящее время сложносоставного глагола
դուրս գալ, образованного от наречия դուրս и глагола գալ. Слож
носоставные глаголы с компонентом դուրս обычно переводятся на
русский язык при помощи приставочных глаголов с префиксом вы:
դուրս գալ выйти
դուրս բերել вынести
դուրս անել выгнать
դուրս գցել выкинуть
դուրս գրել выписать
դուրս քաշել вытащить
В личных формах сложносоставных глаголов вспомогательный глагол обычно находится между двумя компонентами: 
դուրս է գալիս դուրս է գցում
դուրս է բերում դուրս է գրում
դուրս է անում դուրս է քաշում
3. В армянском языке несогласованное определение выражается
родительным падежом и предшествует определяемому слову:
մայիսի քսանութր — двадцать восьмое мая 
Անկախության օրը — День независимости 
շքերթի մասնակիցները — участники парада 
քաղաքի գլխավոր հրապարակ — главная площадь города 
Հանրապետության հրապարակը — площадь Республики
երգի ու երաժշտության հնչյուններ— звуки песни и музыки 
մասնակիցների շարքերը — ряды участников 
Ազգային ժողովի ու — руководители Национального 
կառավարության ղեկավարները — собрания и правительства 
Երևանի հյուրերը — гости Еревана 
մարդկանց ուշադրությունը — внимание людей 
հարթակ — площадка 
ռազմական շքերթ — военный парад
Указательное местоимение 
Ցուցական դերանուն
I. Указательные местоимения в армянском языке делятся на четыре разряда:
1. Указательные местоимения — существительные: սա (это), դա (это), նա (то), սրանք (эти), դրանք (эти), նրանք (те). Надо отметить, что местоимения նա, նրանք одновременно являются личными место имениями.
Эти местоимения в предложении могут быть подлежащим, дополнением, именной частью составного сказуемого.
Примеры:
Սա մեր փողոցն է: — Это наша улица. Մեր փողոցը սա է: — Наша улица эта. Ես սա սիրում եմ: — Я это люблю.
2. Указательные местоимения — прилагательные: այս (этот, эта, это, эти), այդ (этот, эта, это, эти), այն (тот, та, то, те), այսպիսի, այդպիսի, այնպիսի (такой, такая, такое, такие), նույնպիսի (такой же, такая же, такое же, такие же), սույն (сей, сия, сие, сии, этот, эта, это, эти), նույն, միևնույն (тот же, та же, то же, те же, тот же самый, та же самая, то же самое, те же самые).
Эти местоимения в предложении обычно выступают в роли определения и с определяемым существительным не согласуются ни в числе, ни в падеже.
Примеры:
Այս գիրքը հետաքրքիր է: — Эта книга интересная. Դու կարդու՞մ ես այս գիրքը: — Ты читаешь эту книгу? Ես այդպիսի գրքեր ունեմ: — У меня есть такие книги.
3. Указательные местоимения — числительные: այսքան, այդքան, այնքան (столько, столь), այսչափ, այդչափ, այնչափ (столько, столь); նույնքան, նույնչափ (столько же, столь же).
Эти местоимения в предложении обычно выступают в роли обстоятельства меры и количества или определения.
Примеры: 
Այդքան խոսել չի կարելի: - Столько говорить нельзя.
Արմենը այնքա՜ն խելացի է: - Армен так умен!
Այսքան խաղող մեր այգում - Столько винограда в нашем
դեռ չի եղել: саду еще не было.
4. Указательные местоимения — наречия: այսպես, այդպես, այնպես (так), այստեղ (здесь, сюда), այդտեղ, այնտեղ (там, туда).
В предложении местоимения այսպես, այդպես, այնպես выступают в роли обстоятельства образа действия, а местоимения այստեղ, այդտեղ, այնտեղ обычно употребляются в функции обстоятельства места.
Примеры: 
Ես այսպես եմ գրում: Я так пишу.
Դու այդպե՞ս ես կարծում։ Ты так считаешь?
Նա այստեղ է գափս: Он сюда идет.
Դու գնա այնտեղ: Ты иди туда.
 
II Указательные местоимения в армянском языке выражают степень отдаленности в пространстве и во времени.
А. Указательными местоимениями выражаются три ступени отдаленности в пространстве.
1. Местоимения սա, սրանք, այս и производные от այս (այսպիսի, այսքան, այսչափ, այսպես, այստեղ) указывают на предмет, качество и количество предметов, место и образ действия, которые находятся или происходят в непосредственной близости от говорящего.
Запомните
Местоимениям սա, այս в русском языке соответствуют местоимения сей, сия, сие (устар.).
Примеры:
Սա համեղ խնձոր է: — Это вкусное яблоко. 
Այս խնձորը համեղ է: — Это яблоко вкусное. 
Ես այսպիսի խնձոր եմ սիրում: — Я люблю такое яблоко. (такие яблоки). 
Մենք այսքան խնձոր ունենք: — У нас есть столько яблок. 
Նրանք այստեղ են սովորում: — Они учатся здесь. 
Մենք այսպես ենք աշխատում: — Мы так работаем.
В приведенных примерах местоимения սա, այս, այսպիսի, այսքան указывают на то, что яблоко находится в руках говорящего или в непосредственной близости от него, а местоимения այստեղ, այսպես указывают на то, что действия учиться и работать происходят вблизи от говорящего.
2. Местоимения դա, դրանք, այդ и производные от այդ/այդպիսի, այդքան, այդչափ, այդպես, այդտեղ/ указывают на предмет, качество и количество предметов, место и образ действия, которые находятся или происходят в непосредственной близости от собеседника.
Примеры:
Դու կարդու՞մ ես այս գիրքը: — Ты читаешь эту книгу? 
Դա հետաքրքիր գիրք է: — Это интересная книга. 
Այդ գիրքը հետաքրքիր է: — Эта книга интересная. 
Ես այդպիսի գրքեր չունեմ: — У меня таких книг нет. 
Նա այդքան գրքեր չունի: — У него столько книг нет. 
Նրանք այդտեղ են աշխատում: — Они там работают.
Նրանք այդպես են սովորում: — Они так учатся. В приведенных примерах местоимения դա, այդ, այդպիսի, այդքան указывают на то, что книги находятся в руках собеседника или в непосредственной близости от него, а местоимения այդտեղ, այդպես указывают, что действия работать и учиться происходят вблизи от собеседника.
3. Местоимения նա, նրանք, այն и производные от այն/այնպիսի,
այնքան, այնչափ, այնպես, այնտեղ/ указывают на предмет, качество и количество предметов, место и образ действия, которые находятся или происходят вдали от говорящего и собеседника.
Սա իմ գիրքն է, — Это моя книга, 
իսկ նա քո գիրքն է: а та твоя книга. 
Այն գիրքը նոր է: — Та книга новая. 
Ես այդպիսի գիրք չունեմ: — У меня такой книги нет. 
Արմենն այնքա՛ն գրքեր ունի: — У Армена столько книг! 
Նա այնտեղ է աշխատում: — Он там работает. 
Նա այնպե՜ս է երգում: — Он так поет!
В приведенных примерах местоимения նա, այն, այնպիսի, այնքան указывают на то, что книги находятся в определенной отдаленности от говорящего и собеседника, а местоимения այնտեղ, այնպես указывают, что действия работать и петь происходят вдали от говорящего и собеседника.
Б. Значение временной отдаленности указательные местоимения приобретают тогда, когда употребляются с существительными, выражающими значение времени: գիշեր (ночь), ցերեկ (день — не ночь), առավոտ (утро), երեկո (вечер), գարուն (весна), ամառ (лето), աշուն (осень), ձմեռ (зима), րոպե (минута), վայրկյան (секунда), ժամ (час), օր (день), ամիս (месяц), տարի (год), պահ (миг), արձակուրդ (каникулы) и т.д.
1. Указательные местоимения սա, սրանք, այս и производные от այս указывают на время, близкое к моменту речи.
Սրանք թանկ րոպեներ են: — Это дорогие минуты. 
Այս պահը անկրկնելի է: — Этот миг неповторим. 
Այսպիսի գեղեցիկ գարուն — Такой красивой весны 
չէի տեսել: я не видел. 
Այսքան ժամանակ քեզ — Столько времени я ждал 
էի սպասում: тебя.
В приведенных примерах местоимения սրանք, այս, այսպիսի, այսքան указывают, что минута, миг, весна, время близки к моменту речи.
2. Указательные местоимения դա, դրանք, այդ и производные от
այդ обозначают именно данное время как таковое.
Ես մի քանի րոպե խոսել եմ Վիլյամ Սարոյանի հետ: 
Դրանք թանկ րոպեներ են իմ կյանքում: 
Я несколько минут говорил с Вильямом Сарояном. 
Это дорогие минуты в моей жизни. 
Այդ րոպեներն անկրկնելի են: 
Эти минуты неповторимы. 
Անցյալ տարվա գարունը շատ գեղեցիկ էր: 
Այդպիսի գեղեցիկ գարուն չէի տեսել: 
Прошлогодняя весна была очень красива. 
Такой красивой весны я не видел. 
Երկու ժամ կանգնած եմ այս ծառի տակ: 
Այդքան ժամանակ քեզ էի սպասում: 
Два часа стою под этим деревом. 
Столько времени ждал тебя.
В приведенных примерах местоимения դրանք, այդ, այդպիսի, այդքան указывают именно данные минуты, весну, время как таковые.
3. Указательные местоимения նա, նրանք, այն и производные от
այն обозначают время, отдаленное от момента речи.
Նրանք թանկ րոպեներ էին — То (это) были дорогие
իմ կյանքում: минуты в моей жизни. 
Այն րոպեն անկրկնելի է: — Та минута неповторима. 
Այնպիսի՜ գեղեցիկ գարուն էր: — Такая была красивая весна!
Այդ պահից այնքա՜ն ժամեր — С того момента столько
են անցել: часов прошло!
В приведенных примерах местоимения նրանք, այն, այնպիսի,
այնքան, указывают на минуты, весну, часы, отдаленные от момента речи.
Диалоги
Прочитайте следующие диалоги и обратите внимание на значение степени отдаленности в пространстве, выраженные указательными местоимениями:
 
1. Если предмет находится у говорящего или около него, вопрос и ответ выражаются так:
Արմե՛ն, սա ի՞նչ է: — Армен, что это? 
Դա գրիչ է: — Это ручка. 
Սա քո՞ գրիչն է: — Это твоя ручка? 
Այո, դա իմ գրիչն է: — Да, это моя ручка. 
Արմե՛ն, այս գրքի հեղինակը ո՞վ է: — Армен, кто автор этой книги?
Այդ գրքի հեղինակը Բալզակն է: — Автор этой книги Бальзак.
Արմե՛ն, դու այսպիսի փողկապ — Армен, у тебя есть такой
ունե՞ս: галстук? 
Ո՛չ, ես այդպիսի փողկապ չունեմ: — Нет, у меня нет такого галстука. 
Արմե՛ն, դու այսպիսի՞ գլխարկ — Армен, ты такую шапку ես ուզում: хочешь? 
Այո՛, այդպիսի գլխարկ եմ ուզում: — Да, я хочу такую шапку. 
Արմե՛ն, քո գրքերն այստե՞ղ են, — Армен, твои книги здесь, 
այս պահարանու՛՛մ: в этом шкафу? 
Այո՛, իմ բոլոր գրքերն այդտեղ են, — Да, все мои книги здесь (там), այդ պահարանում: в этом (том) шкафу.
2. Если предмет находится у собеседника или около него, вопрос
и ответ выражаются так:
Արմե՛ն, դա ի՞նչ է: — Армен, что это?
Սա գրիչ է: — Это ручка 
Դա քո՞ գրիչն է: — Это твоя ручка? 
Այո՛, սա իմ գրիչն է: — Да, это моя ручка. 
Արմե՛ն, ո՞վ է այդ գրքի հեղինակը:— Армен, кто автор этой книги? Այս գրքի հեղինակը Բալզակն է: — Автор этой книги Бальзак. 
Արմե՛ն, ես այդպիսի գլխարկ — Армен, я хочу такую шапку.
եմ ուզում: 
Այսպիսի գլխարկ կարող ես — Такую шапку можешь купить 
գնել մեր խանութում: в нашем магазине. 
Արմե՛ն, քո գրքերն այդտե՞ղ են, — Армен, твои книги здесь, 
այդ պահարանու՞մ: в этом шкафу? 
Այո՛, իմ գրքերն այստեղ են, — Да, мои книги здесь, 
այս պահարանում: в этом шкафу. 
Արմե՛ն, դու այդպե՞ս ես մտածում: — Армен, ты так думаешь? 
Այո՛, ես այսպես եմ մտածում: — Да, я так думаю.
3. Если предмет находится вдали от говорящего и собеседника, вопрос и ответ выражаются так:
Արմե՛ն, ի՞նչ է նա: — Армен, что то? 
Նա գրիչ է: — То ручка. 
Նա քո՞ գրիչն է: — То твоя ручка? 
Այո՛, նա իմ գրիչն է: — Да, то моя ручка. 
Արմեն, այն գրքի հեղինակը ո՞վ է: — Армен, кто автор той книги? 
Այն գրքի հեղինակը Բալզակն է: — Автор той книги Бальзак. 
Արմե՛ն, դու այնպիսի՞ գլխարկ — Армен, ты такую (находится 
ես ուզում, թե՞ այսպիսի: вдали) шапку хочешь, или такую (вблизи от говорящего)? 
Ես այնպիսի գլխարկ եմ ուզում: — Я такую (находится вдали) шапку хочу. 
Արմե՛ն, քո գրքերը որտե՞ղ են: — Армен, где твои книги? 
Իմ գրքերն այնտեղ են, — Мои книги там, в том шкафу. 
այն պահարանում: 
Արմե՛ն, այն խանութում ծիրանի — Армен, в том магазине есть 
հյութ կա՞: абрикосовый сок? 
Այո՛, այն խանութում լավ — Да, в том магазине есть 
հյութեր կան: хорошие соки.
Диалоги
Прочитайте следующие диалоги и обратите внимание на значение степени отдаленности во времени обстоятельств, выражены словосочетаниями с указательными местоимениями.
Դու ի՞նչ էիր անում այս առավոտ: — Ты что делал этим (сегодня) утром? Այս առավոտ ես նամակ էի գրում: — Этим (сегодня) утром я писал письмо. Դուք ե՞րբ եք մեկնում ամառանոց:— Вы когда отправляетесь на дачу?
Մենք, մեկնում ենք այս ամսվա — Мы отправляемся в конце վերջին: этого (сего) месяца?
Դու հիշու՞մ ես քո մանկության — Ты помнишь свои детские տարիները: годы?
Ես այդ տարիները երբեք — Я эти годы никогда не չեմ մոռանում: забываю.
Ես քնում եմ ժամը — Я ложусь спать в տասներկուսին, իսկ դու՞: двенадцать часов, а ты?
Իսկ ես այդ ժամին դեռ — А я в этот час еще смотрю հեռուստացույց եմ դիտում: телевизор.
Այս ձմեռ Երևանում շատ — Этой зимой в Ереване было ցուրտ Էր: очень холодно.
Այո՛, այդպիսի ցուրտ ձմեռ — Да, такой холодной зимы վաղուց չէր եղել: давно не было.
Դու որտե՞ղ էիր այն օրը: — Ты где была в тот день? Այն օրը ես դպրոցում էի: — В тот день я была в школе.
Ինչ գեղեցիկ է այս լուսաբացը: — Какой красивый этот (сей) рассвет.
Այսպիսի գեղեցիկ լուսաբացներ — Такие красивые рассветы
լինում են մեր լեռներում: бывают в наших горах.
Прочитайте и переведите на русский язык:
Ես ապրում եմ այս շենքում: Մենք ապրում ենք այն շենքում: Դու այնտեղ ես պարապում, իսկ ես այստեղ եմ պարապում: Նա այդտե՞ղ էր պարապում: Սա լավ հոդված է: Սրանք լավ հոդվածներ են: Սրանք քո՞ աշակերտներն են: Դրանք ու՞մ գրքերն են: Այստեղ ովքե՞ր են աշխատում: Դուք միշտ այստե՞ղ եք հավաքվում: Դու շ՛ատ գրքեր ունես, իսկ ես այդքան շատ չունեմ: Այս հրապարակը գեղեցիկ է: Այն փողոցը լայն է: Դու միշտ այդպես արա՞գ ես քայլում: Ես այդպես արագ չեմ քայլում: Երեխան ամեն անգամ այսքա՞ն կաթ է խմում: Դու միշտ այսպես բա՞րձր ես խոսում: Ես այսպես եմ եփում սուրճը: Մեր խանութում այսպիսի կոշիկներ կա՞ն: Այդպիսի կոշիկներ կան մեր բոլոր խանութներում: Մեր այգում այսպիսի ծաղիկներ կան: Դու այսքան շատ ծանոթնե՞ր ունես: Այս տետրի մեջ սխալներ չկան: Սա մեր փողոցն է: Նա քո՞ փողկապն է: Որտե՞ղ կան այսպիսի կապույտ լեռներ:
Переведите на армянский язык:
Примечания в скобках помогут вам найти нужное местоимение, указывающее, что предмет находится вблизи от говорящего, от собеседника, вдали от них.
Ты живешь в этом (...от собеседника) здании? Они живут в этом (...от говорящего) здании. Ты здесь работаешь? Я здесь занимаюсь, а ты там (...от собеседника) занимаешься. Он там (вдали) работает? Это (...от говорящего) хорошая статья. Это (...от говорящего) хорошие книги. Это (...от собеседника) чьи книги? Это (...от говорящего) твои ученики? Вы всегда там (...от собеседника) собираетесь? У тебя много книг, у меня не столько (...от говорящего) книг. Эта (...от говорящего) площадь красивая. Та (вдали) улица широкая. Ты всегда так (...от говорящего) быстро шагаешь? Я так (...от собеседника) не бегу. Ребенок выпил столько (...от говорящего) молока? Я не так (...от собеседника) варю кофе. В наших магазинах есть такие (...от собеседника) туфли. В вашем саду есть такие (...от говорящего) цветы? В этой (...от говорящего) тетради много ошибок. Это (...от собеседника) ваша улица? То твой галстук? Вы видите те горы?
Прочитайте и переведите на русский язык:
Այդ հանդիսավոր պահը ուսանողները չեն մոռանում: Այս գիշեր նա գրում էր իր զեկուցումը: Այդ գիշեր նա ֆուտբոլ էր նայում: Այն գիշեր նրանք զբոսնում էին անտառում: Այն օրը մենք տխուր էինք: Դրանք շատ ցուրտ օրեր էին: Այս րոպեները իզոտ ենք կորցնում: Այդպիսի րոպեները մարդիկ չեն մոռանում: Դու այսքան ժամանակ հեռուստացու՞յց էիր նայում: Ես այդքան ազատ ժամանակ չունեմ: Այս լավ օրերն ինչ արագ են անցնում: Այդ լավ օրերն ես հիշում եմ միշտ: Ես այսօր հիվանդ եմ, իսկ դու հիվանդ էիր այն օրը: Դու հիշու՞մ ես այն անձրևոտ օրը: Այդ օրը մենք շատ ուրախ էինք: Այս ամառ Երևանում շատ գործեր ունեմ: Այն շաբաթ մենք պարապում էինք գրադարանում: Այս տարի նա ավարտում է դպրոցը: Մեր քննությունները սկսվում են այս ամիս:
Переведите на армянский язык:
Пользуясь данными в скобках примечаниями.
Мы не забываем те торжественные минуты. В эту (сию) ночь он писал свой доклад. В эту (указанную) ночь он смотрел футбол. В ту ночь они гуляли в лесу? В тот день они были очень веселы. Ты зря теряешь эти (сии) минуты. Такие (указанные) минуты люди не забывают. Ты столько (близко к моменту речи) времени смотрел телевизор? У меня нет столько (указанного) времени. Как быстро проходят эти (сии) хорошие дни! Я всегда помню те хорошие дни. Мы не забываем эти (указанные) хорошие дни. Я болен сегодня, а ты был болен в тот день. Ты помнишь тот дождливый день? Да, в этот (указанный) вечер мы были очень рады. В это (сие) лето в Ереване было много гостей. В этот (сей) вечер у тебя много дел? На этой (сей) неделе мы занимались, здесь. Ты в этом (сем) году кончаешь школу? В то время он работал здесь. В это (указанное) время он учился в школе.

Категория: Самоучители | Добавил: ANA (17.01.2010)
Просмотров: 3942 | Рейтинг: 4.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
АРМЯНСКИЙ ХЛЕБ

Поиск

АРМ.КЛАВИАТУРА

АРМ.ФИЛЬМЫ ОНЛАЙН

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ

Читаем

Скачай книгу

ПРИГЛАШАЮ ПОСЕТИТЬ
Welcome on MerHayrenik.narod.ru: music, video, lyrics with chords, arts, history, literature, news, humor and more!


Copyright MyCorp © 2023 Бесплатный хостинг uCoz